Chwała Panu, Panie Jarosławie!

Naprawdę dzię­kuję Jaro­sła­wowi Kaczyń­skiemu. Oczy­wi­ście, nie za upo­rczywe nisz­cze­nie Try­bu­nału Kon­sty­tu­cyj­nego, za bez­myślne zde­mo­lo­wa­nie oświaty i służby cywil­nej, za kre­tyń­ską poli­tykę histo­ryczną, za histe­ryczne zwroty w spra­wie abor­cji, za zepsute sto­sunki z nie­daw­nymi przy­ja­ciółmi, za skłó­cone rodziny, pod­no­szącą się falę bru­nat­nej nie­na­wi­ści, za młockę pro­pa­gan­dową i wszech­obec­ność Kościoła, za imi­ta­cję pre­zy­denta i pre­miera, najazd hord przy­ja­ciół i krew­nych na sta­no­wi­ska do obję­cia, za osła­bie­nie pozy­cji Pol­ski w świe­cie nie­sta­bil­nym i nie­prze­wi­dy­wal­nym, za ośmie­sze­nie jej, i tak dalej, i tak dalej. Lista szkód jest długa.

kaczor-2Otóż wbrew temu wszyst­kiemu chcę podzię­ko­wać panu Jaro­sła­wowi za:

 • Powsta­nie Komi­tetu Obrony Demo­kra­cji,
 • Czarny Marsz Para­so­lek,
 • Spo­łeczne obchody 40 rocz­nicy powsta­nia Komi­tetu Obrony Robot­ni­ków,
 • Umoc­nie­nie ruchu samo­rzą­do­wego,
 • Soli­dar­ność wielu śro­do­wisk aka­de­mic­kich i praw­ni­czych z sędziami Try­bu­nału Kon­sty­tu­cyj­nego,
 • Przy­spie­szoną edu­ka­cję oby­wa­tel­ską,
 • Nie­zli­czone ini­cja­tywy śled­cze, jak Oko.press czy Kodu­j24,
 • Oby­wa­tel­ski Kon­gres Kul­tury,
 • Roz­wój rów­no­le­głych mediów, dają­cych sze­roki dostęp do innych, niż pań­stwowe, źró­deł infor­ma­cji,
 • Powsta­nie nowych orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, w rodzaju Fun­da­cji Służby Rze­czy­po­spo­li­tej, która zamie­rza stwo­rzyć płasz­czy­znę reflek­sji nad pol­ską racja stanu,
 • Wresz­cie — za wiele innych, nie­wy­mie­nio­nych tu ini­cja­tyw nie­za­leż­nych od Pana i pań­skiego obozu, o któ­rych z pew­no­ścią pań­skie sługi dono­szą Panu skwa­pli­wie.

Ale przede wszyst­kim chciał­bym podzię­ko­wać za stwo­rze­nie warun­ków do obu­dze­nia praw­dzi­wie oby­wa­tel­skiego myśle­nia i dzia­ła­nia na rzecz pań­stwa, kul­tury pol­skiej, kul­tury poli­tycz­nej, na rzecz edu­ko­wa­nia spo­łe­czeń­stwa i w ten spo­sób przy­wra­ca­nia hie­rar­chii war­to­ści, wśród któ­rych dia­log, waże­nie racji, przy­zwo­itość i empa­tia sytu­ują się na czele.

Bez Pana pol­skie spo­łe­czeń­stwo trwa­łoby w letargu. Pan je obu­dził!

Dzię­kuję…

PIOTR RACHTAN