Panie Naimski, Pan kłamał i insynuował!

Wysłu­cha­łem wystą­pień Pio­tra Naim­skiego i Miro­sława Cho­jec­kiego na spo­tka­niu u Pre­zy­denta z czę­ścią człon­ków i współ­pra­cow­ni­ków KOR. Nie wpa­dłem w zachwyt nad mową Mirka, ale chcę zatrzy­mać się przy tym co powie­dział Naim­ski. Powtó­rzył mia­no­wi­cie stare kłam­stwo i insy­nu­ację tej czę­ści KOR, która zwią­zana była z osobą Macie­re­wi­cza. Ten podział się dość szybko zary­so­wał. Cho­dzi mi o to, jak ujął […]

Continue reading »

Ziobro utrwala komunę w sądownictwie

Tak to nie pomyłka. Zapowiadana przez ministra reforma sądownictwa to jedynie zabieg kosmetyczny. Nie dotyka kwestii najważniejszej – finansów, a właściwie zarobków sędziów i prokuratorów. Sędziowie, niektórzy, są oburzeni, bo być może wkrótce będą musieli składać oświadczenia majątkowe. Minister nie może im tego nakazać. Można to natomiast zrobić poprzez ustawę. I problemu nie będzie, bo Sejm i Senat załatwią ją […]

Continue reading »

PiS okłada Polskę bejzbolem propagandy

„Moim zdaniem najważniejszy tekst w tym roku!” „Tekst dający do myślenia. Też nam, opozycji.” „Trafnie i szczerze do bólu, dodam – praca i pokora”. „Jeden z najmocniejszych tekstów i pytanie, gdzie jest opozycja”. To tylko niektóre komentarze do wpisu Zbigniewa Hołdysa na Twitterze. – Rzadko korzystam z Pokazywarki, bo rzadko Newsweek nie decyduje się opublikować jakiegoś mojego tekstu – napisał […]

Continue reading »

Pułapki logiki słowa

Pojęcie logika wywodzi się od greckiego logos (rozum, myśl, słowo) i najogólniej odnosi się do nauki o sposobach jasnego i ścisłego formułowania myśli, regułach poprawnego rozumowania i uzasadniania różnego rodzaju twierdzeń. U nas częściej od czegoś logicznego mamy do czynienia z czymś nielogicznym. Zwłaszcza w wypowiedziach wszelkiej maści polityków i tzw. publicystów, czyli politykujących dziennikarzy. Zalewają nas potokiem słów. A […]

Continue reading »

Miara rzeczy, miara słów

Wiem, że część czy­tel­ni­ków nie zro­zu­mie tego co chciał­bym powie­dzieć. Nawet jak będę sta­rał się prze­ka­zać to naj-naj­czy­tel­niej, to znaj­dzie się ktoś, kto stwier­dzi, że nie doce­niam, baga­te­li­zuje, bo zagro­że­nie jest realne – a ja uspo­ka­jam. Oświad­czę wiec na początku: widzę poważne zagro­że­nie zwią­zane ze spusz­cze­niem psów ze smy­czy, widzę poważne zagro­że­nie zwią­zane z bez­kar­no­ścią pospo­li­tych łobu­zów, roz­zu­chwa­lo­nych bez­kar­no­ścią. Uwa­żam, że ofiara zawsze jest ofiarą, a skala krzywdy jest rze­czą wtórną. […]

Continue reading »

Grzech, prawo i wolność słowa

Kiedy na początku obec­nej kaden­cji sejmu Kor­nel Mora­wiecki wygło­sił zda­nie, że „wola ludu jest waż­niej­sza, niż prawo” posy­pały się nań gromy. Fakt, że podob­nej sen­ten­cji nie­któ­rzy nie spo­dzie­wali się usły­szeć gdzie indziej, niż w jakimś sta­rym fil­mie pro­duk­cji ZSRR miał nie­wąt­pliwy wpływ na reak­cję wielu z nas. Wycho­dząc z PRL Polacy posta­wili sobie za cel zbu­do­wa­nie pań­stwa prawa. Po nie­mal 30 latach oka­zuje się, że jed­nak chyba nie wszy­scy. Kilka dni […]

Continue reading »

To tylko słowa

Socjo­paci mają to do sie­bie, że w ogóle nie biorą pod uwagę spo­łecz­nych reper­ku­sji swo­ich dzia­łań. Bie­żące zyski cał­ko­wi­cie uza­sad­niają przy­szłe straty, nawet jeśli się je roz­waża. Przy­kłady można mno­żyć w nie­skoń­czo­ność, ale nie o tym chciał­bym dzi­siaj napi­sać. Socjo­paci prze­su­wają gra­nice tego co wolno, a czego nie. Normy kul­tu­rowe, reli­gijne, prawne ryglują nas w pew­nym obsza­rze, nie pozwa­la­jąc na eska­la­cję dzia­łań, wła­śnie poprzez nie­wi­dzialne bariery. Przy­kła­dem takiej normy jest […]

Continue reading »

Sąd może nam naskoczyć

Załóżmy czysto hipotetycznie, że mamy konflikt z tzw. prawem. Trafiamy przed sąd. Ten ogłasza tzw. wyrok, ale wcale on nie musi nim być. Może być np. potraktowany przez nas, jako opinia o naszych działaniach. A my mamy inną opinię, bo każdy może mieć przecież własną. I kropka. Podziękujemy za opinię o pójdziemy do domu? No dobrze. Wyobraźmy więc sobie czysto […]

Continue reading »

Ukąszeni

Z poli­tyką – a w potocz­nym rozu­mie­niu zna­czy to: z poli­ty­kami i ich dzia­łal­no­ścią – coraz czę­ściej łączy się wszystko to, co naj­gor­sze: kłam­stwa, korup­cję, mani­pu­la­cje, kon­for­mizm i karie­ro­wi­czo­stwo. Coraz rza­dziej też łączy się z nią moralne okre­śle­nia i cechy, a jeśli tak, to w spo­sób nega­tywny, wska­zu­jąc na ich brak.  Dla kogoś, kto chciałby temu bra­kowi przy­pi­sy­wać cechy struk­tu­ralne (konieczne), ważne mogą się wydać słowa Sokra­tesa: Od chło­pię­cych lat głos jakiś […]

Continue reading »

Dyktator

Dykta­tor nie ma jed­nego imie­nia. Nie ma płci, cho­ciaż to zasad­ni­czo męskie zaję­cie. Może być czarny albo biały, żółty albo innego koloru. Może być wysoki albo niski. Co cie­kawe: niscy są wyjąt­kowo nad­re­pre­zen­to­wani. Zer­kam w lustro i widzę, że mam poten­cjal­nie więk­sze szanse zostać dyk­ta­to­rem. Dyk­ta­tor nie ma naro­do­wo­ści. Mimo dekla­ro­wa­nego umi­ło­wa­nia ojczy­zny i sztan­da­ro­wego patrio­ty­zmu — to Naród jest […]

Continue reading »

Nauczanie nowej historii Polski

Wiemy już, że Nagroda Nobla ubekowi się nie należała. Wiemy już, że Polacy nie mordowali Żydów, a wyłącznie ich ratowali. Wiemy także, że Powstanie Warszawskie powstrzymało marsz komunistów i dzięki niemu, nie doświadczyły go Niemcy i Francja. Okazuje się, że wśród członków najwyższych władz państwowych najwięcej mamy historyków. A właściwie ludzi, którzy za takowych się uważają. Uważają bowiem, że do […]

Continue reading »

Nie rozumiem celebryty Macierewicza

Rozmowa z ŁUCJĄ ŁOPALEWSKĄ-ROZUM, uczestniczką Powstania Warszawskiego   MY21.pl: – Minister Macierewicz… Łucja Łopalewska-Rozum: – Przepraszam. Dla mnie pan Macierewicz jest zwykłym celebrytą, a nie poważnym politykiem. Kiedy widzę, jak pozuje do zdjęć z telefonem, na którym jest emblemat Polski Walczącej, emblemat, za który setki tysięcy Polaków oddało życie, wiem, że dla tego człowieka nie ma żadnej świętości. Może poza […]

Continue reading »

Limeko – spróbujcie prawdziwego rosołu

Daj kurze grzędę, a ona … na ekologicznej siędę – tak powinno brzmieć nowe przysłowie. Ekologia zwycięża, także w kurniku. Bankowe opinie i prognozy dotyczące sektora rolno-spożywczego sprawdzają się  jak to się mówi „na bank”, zwłaszcza gdy opierają się na rzetelnych danych. Credit Agricole Bank Polska właśnie podał informację, że produkcja drobiu wykazuje utrzymujący się silny wzrost, większy niż przed […]

Continue reading »

Prezydent boi się Ukrainy

Nie rozumiem naszego prezydenta. Potrafi założyć kapelusz i grzmieć przeciw antysemityzmowi w rocznicę zamordowania kilkudziesięciu Żydów. Nie potrafi jednak wygłosić równie płomiennego przemówienia w rocznicę bestialskiego zgładzenia ponad 100 tysięcy swoich rodaków. 11 lipca, symboliczną datę Rzezi Wołyńskiej, uczciło społeczeństwo, ale nie politycy, nie władze naszego kraju. Nie traktuję bowiem poważnie wystąpienia prezesa Kaczyńskiego i użycie przez niego słowa „ludobójstwo”. […]

Continue reading »

O wykonawcach

232 posłów, 63 sena­to­rów, 6 mini­strów nie będą­cych par­la­men­ta­rzy­stami, Pre­zy­dent. 3 sędziów-mia­no­wań­ców Try­bu­nału Kon­sty­tu­cyj­nego. Razem 305 osób. To oni są wyko­naw­cami zamy­słów 233-go posła, posła Kaczyń­skiego. To oni, nie on, pro­wa­dzą Pol­skę, krok za kro­kiem, ku prze­pa­ści. Napa­da­nie na posła Kaczyń­skiego i fik­so­wa­nie się na nim, ana­li­zo­wa­nie jego psy­chiki, obse­sji i moty­wa­cji stało się ulu­bio­nym spor­tem czę­ści Pola­ków. Jest to […]

Continue reading »

Gimnazja nie są problemem

Pani Anna Zalewska, minister edukacji narodowej, podczas grubo ponad godzinnej prezentacji Uczeń, Rodzic, Nauczyciel – dobra zmiana najczęściej trzymała złączone dłonie. Pobożne życzenie, aby się udało? Gdybym umiał, też bym się modlił. Przede wszystkim za dzieci, które ponownie będą przedmiotem edukacyjnego eksperymentu. Nie gimnazja są największym problemem kształcenia dzieci i młodzieży. Nie zmiana systemu z 6-3-3 na 8-4. Lat nauki […]

Continue reading »
1 4 5 6 7