Gdybym chciał wygrać wybory…

… oczywiście parlamentarne, to mam na to receptę. Do zastosowania z pewnym umiarem, jednak. Efekt gwarantowany, inwestycje – żadne. Co trzeba zrobić? Niewiele, a nawet bardzo niewiele. Choć jest jeden warunek: musi się pojawić (objawić) charyzmatyczny przywódca. Wiem, to wielka trudność, choć nie niemożliwa. Zatem załóżmy, że jest ten przywódca, mający poparcie tłumów. I oto on rzecze: Polskę trawi ogień […]

Continue reading »

Manifestacje rozpaczy

Rządzący i ich media oczywiście mogą wykpiwać zapowiadaną na 13 grudnia manifestację opozycji. Po raz kolejny zjednoczonej opozycji. Zjednoczonej wyłącznie marszami. Bez programów, bez wizji i, co najważniejsze, bez perspektywy na szybkie odbicie stołków spod PiS-owskich zadków. Liderom ulicznej opozycji z KOD-em na czele wydaje się, że wystarczy skrzyknąć parę (a choćby i parę dziesiątek) tysięcy manifestantów, aby władza się […]

Continue reading »

Polskie obozy koncentracyjne…

A ileż to, na szczęście nie krwi, przelewają Polacy potu, aby udowodnić światu, że to wcale nie oni te obozy budowali i nimi zarządzali, że były one niemieckie, faszystowskie, że Polacy nie mieli nic wspólnego z tą formą planowanego ludobójstwa podczas ostatniej wojny światowej. Specjalne komórki różnych instytucji wychwytują każdą wzmiankę o tym kłamstwie, piętnują, żądają sprostowań i przeprosin. Ta […]

Continue reading »

Błazenada

Gdy widzę te miny, gdy słyszę tę modulację głosu, gdy słyszę te pełne dramatyzmu pauzy (oczekiwanie na brawa, które się nie rozlegają…) mam jedno słowo — błazenada. Nie jest wszak idiotą; rozumie co znaczą owacje na stojąco dla Prezesa Trybunału Konstytucyjnego i mizerne oklaski, które musiał wspomagać prowadzący, dla niego samego. Słyszy, jakim określeniem witają go suwereni – tak, suwereni! obywatele! Polacy! – w różnych miastach […]

Continue reading »

Majdan pokazał, że można zmienić władzę…

Ale nowa władza nie chce się zmienić i podąża drogą swoich poprzedników. Władza Ukrainy oczywiście. Nadzieje milionów mieszkańców tego kraju spełzły właściwie na niczym. Dobitnie świadczy o tym liczba tzw. uchodźców, którzy masowo przekraczają naszą wschodnią granicę. Minęła właśnie trzecia rocznica wydarzeń na kijowskim Majdanie. Wydarzeń okupionych krwią, wydarzeń, które dla Ukraińców były wielką nadzieją na przyłączenie się do świata […]

Continue reading »

Chwała Panu, Panie Jarosławie!

Naprawdę dzię­kuję Jaro­sła­wowi Kaczyń­skiemu. Oczy­wi­ście, nie za upo­rczywe nisz­cze­nie Try­bu­nału Kon­sty­tu­cyj­nego, za bez­myślne zde­mo­lo­wa­nie oświaty i służby cywil­nej, za kre­tyń­ską poli­tykę histo­ryczną, za histe­ryczne zwroty w spra­wie abor­cji, za zepsute sto­sunki z nie­daw­nymi przy­ja­ciółmi, za skłó­cone rodziny, pod­no­szącą się falę bru­nat­nej nie­na­wi­ści, za młockę pro­pa­gan­dową i wszech­obec­ność Kościoła, za imi­ta­cję pre­zy­denta i pre­miera, najazd hord przy­ja­ciół i krew­nych na sta­no­wi­ska do obję­cia, za osła­bie­nie pozy­cji Pol­ski w świe­cie nie­sta­bil­nym i nie­prze­wi­dy­wal­nym, za ośmie­sze­nie jej, i tak dalej, i tak dalej. Lista szkód […]

Continue reading »

Kręcenie śmigłem, czyli ktoś tu mija się z prawdą

Minister Macierewicz składa deklarację dotyczącą śmigłowców Black Hawk w trakcie wizyty w zakładach PZL Mielec. Towarzysząca mu premier Szydło zapewnia o pozyskiwaniu sprzętu w polskich zakładach. Prezes Kaczyński w zerwanych negocjacjach w Francuzami widzi szansę dla Świdnika. A minister SZ uważa reakcją francuskiego prezydenta za zbyt pochopną. Premier polskiego rządu twierdzi, że PZL Mielec są dobrym przykładem współpracy z zagranicznym […]

Continue reading »

Dalsze zakłamywanie historii

Politycy partii rządzącej głoszą, że chcą odkłamywać historię. Paradoksalnie często przyczyniają się do jej dalszego zakłamywania. Zachowują się identycznie jak przywódcy Polskiego Państwa Podziemnego i dowódcy Armii Krajowej, którzy otworzyli Armii Czerwonej drzwi do Polski. Prezydent odwiedza Monte Cassino i wychwali bohaterstwo Polaków, którzy zginęli w ataku na klasztorne wzgórze. W bezsensownym ataku, zupełnie zbędnym i nic nie wnoszącym. Osobiście […]

Continue reading »

Panie Naimski, Pan kłamał i insynuował!

Wysłu­cha­łem wystą­pień Pio­tra Naim­skiego i Miro­sława Cho­jec­kiego na spo­tka­niu u Pre­zy­denta z czę­ścią człon­ków i współ­pra­cow­ni­ków KOR. Nie wpa­dłem w zachwyt nad mową Mirka, ale chcę zatrzy­mać się przy tym co powie­dział Naim­ski. Powtó­rzył mia­no­wi­cie stare kłam­stwo i insy­nu­ację tej czę­ści KOR, która zwią­zana była z osobą Macie­re­wi­cza. Ten podział się dość szybko zary­so­wał. Cho­dzi mi o to, jak ujął […]

Continue reading »

Ziobro utrwala komunę w sądownictwie

Tak to nie pomyłka. Zapowiadana przez ministra reforma sądownictwa to jedynie zabieg kosmetyczny. Nie dotyka kwestii najważniejszej – finansów, a właściwie zarobków sędziów i prokuratorów. Sędziowie, niektórzy, są oburzeni, bo być może wkrótce będą musieli składać oświadczenia majątkowe. Minister nie może im tego nakazać. Można to natomiast zrobić poprzez ustawę. I problemu nie będzie, bo Sejm i Senat załatwią ją […]

Continue reading »

PiS okłada Polskę bejzbolem propagandy

„Moim zdaniem najważniejszy tekst w tym roku!” „Tekst dający do myślenia. Też nam, opozycji.” „Trafnie i szczerze do bólu, dodam – praca i pokora”. „Jeden z najmocniejszych tekstów i pytanie, gdzie jest opozycja”. To tylko niektóre komentarze do wpisu Zbigniewa Hołdysa na Twitterze. – Rzadko korzystam z Pokazywarki, bo rzadko Newsweek nie decyduje się opublikować jakiegoś mojego tekstu – napisał […]

Continue reading »

Pułapki logiki słowa

Pojęcie logika wywodzi się od greckiego logos (rozum, myśl, słowo) i najogólniej odnosi się do nauki o sposobach jasnego i ścisłego formułowania myśli, regułach poprawnego rozumowania i uzasadniania różnego rodzaju twierdzeń. U nas częściej od czegoś logicznego mamy do czynienia z czymś nielogicznym. Zwłaszcza w wypowiedziach wszelkiej maści polityków i tzw. publicystów, czyli politykujących dziennikarzy. Zalewają nas potokiem słów. A […]

Continue reading »

Miara rzeczy, miara słów

Wiem, że część czy­tel­ni­ków nie zro­zu­mie tego co chciał­bym powie­dzieć. Nawet jak będę sta­rał się prze­ka­zać to naj-naj­czy­tel­niej, to znaj­dzie się ktoś, kto stwier­dzi, że nie doce­niam, baga­te­li­zuje, bo zagro­że­nie jest realne – a ja uspo­ka­jam. Oświad­czę wiec na początku: widzę poważne zagro­że­nie zwią­zane ze spusz­cze­niem psów ze smy­czy, widzę poważne zagro­że­nie zwią­zane z bez­kar­no­ścią pospo­li­tych łobu­zów, roz­zu­chwa­lo­nych bez­kar­no­ścią. Uwa­żam, że ofiara zawsze jest ofiarą, a skala krzywdy jest rze­czą wtórną. […]

Continue reading »

Grzech, prawo i wolność słowa

Kiedy na początku obec­nej kaden­cji sejmu Kor­nel Mora­wiecki wygło­sił zda­nie, że „wola ludu jest waż­niej­sza, niż prawo” posy­pały się nań gromy. Fakt, że podob­nej sen­ten­cji nie­któ­rzy nie spo­dzie­wali się usły­szeć gdzie indziej, niż w jakimś sta­rym fil­mie pro­duk­cji ZSRR miał nie­wąt­pliwy wpływ na reak­cję wielu z nas. Wycho­dząc z PRL Polacy posta­wili sobie za cel zbu­do­wa­nie pań­stwa prawa. Po nie­mal 30 latach oka­zuje się, że jed­nak chyba nie wszy­scy. Kilka dni […]

Continue reading »

To tylko słowa

Socjo­paci mają to do sie­bie, że w ogóle nie biorą pod uwagę spo­łecz­nych reper­ku­sji swo­ich dzia­łań. Bie­żące zyski cał­ko­wi­cie uza­sad­niają przy­szłe straty, nawet jeśli się je roz­waża. Przy­kłady można mno­żyć w nie­skoń­czo­ność, ale nie o tym chciał­bym dzi­siaj napi­sać. Socjo­paci prze­su­wają gra­nice tego co wolno, a czego nie. Normy kul­tu­rowe, reli­gijne, prawne ryglują nas w pew­nym obsza­rze, nie pozwa­la­jąc na eska­la­cję dzia­łań, wła­śnie poprzez nie­wi­dzialne bariery. Przy­kła­dem takiej normy jest […]

Continue reading »

Sąd może nam naskoczyć

Załóżmy czysto hipotetycznie, że mamy konflikt z tzw. prawem. Trafiamy przed sąd. Ten ogłasza tzw. wyrok, ale wcale on nie musi nim być. Może być np. potraktowany przez nas, jako opinia o naszych działaniach. A my mamy inną opinię, bo każdy może mieć przecież własną. I kropka. Podziękujemy za opinię o pójdziemy do domu? No dobrze. Wyobraźmy więc sobie czysto […]

Continue reading »
1 4 5 6 7 8